เรื่อง   :    นพ.ภาสกิจ  วัณนาวิบูล

สามหลวงสหคลินิก

www.samluangclinic.com

 

แนวโน้มของ Energy Medicine

จุดร่วมของแพทย์ทางเลือก กับ การแพทย์แผนปัจจุบัน

 

                “สรรพสิ่งคือการสั่นสะเทือน หรือการส่งคลื่นความถี่ หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า”

                ถ้าเรามีส้อมเสียงหลายขนาด หรือขวดแก้วที่บรรจุน้ำในระดับต่างๆ กันอยู่จำนวนหนึ่ง ถ้าลองเคาะส้อมเสียงหรือขวดน้ำแต่ละขวดจะพบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจะมีเสียงสูง – เสียงต่ำ แตกต่างกันไป หรือมีความถี่ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับอวัยวะภายใน และระบบต่างๆ ก็จะมีค่าความถี่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน

                ภาวะความผิดปกติหรือเสียสมดุลของอวัยวะต่างๆ มีผล 2 ด้านคือ

- ส่งความถี่หรือพลังออกมาในขนาดที่สูงกว่าค่าปกติ (แพทย์จีนเรียกว่าภาวะแกร่งหรือเกิน实证) เป็นภาวะหยาง(阳)

- ส่งความถี่หรือพลังออกมาในขนาดที่ต่ำกว่าค่าปกติ (แพทย์จีนเรียกว่า ภาวะพร่องหรือขาด虚证) เป็นภาวะยิน (阴)

 การเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของคลื่นความถี่ร่างกายเกิดจากปัจจัยอะไร

แพทย์แผนจีนกล่าวถึงสาเหตุของการเกิดโรคมี  2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ

                จากเหตุภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกอย่างก็อาจมองเป็นวัตถุหรือมองให้ลึกลงไปก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสิ่แวดล้อมภายนอกทั้งหมด(ฟ้า-ดิน)

                จากเหตุภายใน คือ อาหารที่รับประทานเข้าไป, อารมณ์ทั้ง 7,การนอน-การทำงาน,เพศสัมพันธ์ กล่าวคือ

 อาหารแยกเป็นอาหารหยางฤทธิ์ร้อนกระตุ้นและให้พลัง และอาหารยินฤทธิ์เย็นยับยั้ง ลดพลัง การรับประทานอาหารจึงมีผลและเป็นตัวปรับลดพลังหรือความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากเซลล์หรืออวัยวะภายใน

                อารมณ์ที่แปรปรวนทำให้เกิดการติดขัดของพลังลมปราณหรือเกิดความผิดปกติของกลไกพลัง ทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์หรืออวัยวะต่างๆ ไม่กลมกลืน โดยอารมณ์หนึ่งๆ ยังมีผลต่อการส่งคลื่นความถี่หรือพลังของอวัยวะอีกด้วย เช่น อารมณ์โกรธทำให้ความถี่ของพลังจากตับมากขึ้นและการไหลเวียนสู่ด้านบนมากกว่าปกติ

                การทำงานหนักโดยพักผ่อนไม่พอ เพศสัมพันธ์ที่มากเกินไป ทำให้พลังภายในอวัยวะปอดและไตลดน้อย เสื่อมถอยลง

การนอนดึก นอนไม่หลับยาวนาน ทำให้สูญเสียพลังและการเสื่อมของเซลล์อย่างรวดเร็ว เซลล์จะแห้ง (ภาวะยินพร่อง阴虚) ทำให้พลังงานและความถี่ที่ส่งออกมาในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผิดปกติไปด้วย
                สรุปมุมมองของ Energy Medicine (การแพทย์เชิงพลังงาน能量医学) คือการมองข้ามมิติของวัตถุที่มองเห็น จับต้องได้ ไปในมิติที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ทำให้เกิดวิธีคิดแบบมองปัญหาเชื่อมโยงและเป็นองค์รวม ทำให้สามารถอธิบายไม่เพียงสรรพสิ่งที่มิติของรูปลักษณ์หรือจับต้องได้แบบแผนปัจจุบัน แต่ยังสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและปรากฏการณ์ต่างๆที่มองไม่เห็นแบบแผนจีนหรือการแพทย์ทางเลือกแบบภูมิปัญญาได้อีกด้วย